Беларуская мова - решения школьных заданий

Предмет: Беларуская мова, автор: igotdemchenko07
э, а, ы: р...зідэнцыя, ш...дэўр, тр...вога, інт...рнэт, т...лефон, камп’ют...р, бізнесм...н,
р...дакцыя, р...шэнне, арт...лерысты, орд...н, д...сантнік, інт...лект, арт...лерыя,
д...манстраваць, канц...нтравацца, архіт...ктурны, д...лікатны, др...мучы, зар...ва,
акад...мічны, З...льва, кап...ла.
е,я,і: м...тал, шын...ль, н...ктар, ме...лодыя, н...яркі, б...змежны, дз...віцца,
бл...скавіца, ц...гавіты, эн...ргетыка, дзе...ч, тыс...ча, пл...яда, нав...ла,
персп...ктыўны, н...лёгкі, н...просты, дз...сяткі, ф...номен, н...шмат, шэсцьдз...сят,
пяцідз...сяты, ген....тыка.
а,э ў складаных словах: д...браўпарадкаваныя, выс...кародны, в...дападзел,
в...дасховішча, д...бразычлівы, р...знапланавасць, ранн...хрысціянскі, сін...крылы,
выс...каякасны, выс...камастацкі, м...вазнаўца, т...нкаструнны.
вялікая літара: (А,а)рганізацыя (А,а)б’яднаных (Н,н)ацый, (М,м)іністэрства
замежных спраў РБ, (Б,б)оская (М,м)аці, (Д,д)зень (П,п)ерамогі, (Б,б)рэсцкая
крэпасць, (П,п)лошча (П,п)ерамогі, (С,с)кандынавія, (С,с)таражытны (Р,р)ым,
(Б,б)алтыйскае мора, (Л,л)оскі замак-крэпасць, (У,у)здзеншчына, (Д,д)зень
пісьменства, (С,с)пасаўскі сабор, (З,з)амкавая гара, (К,к)урган (Б,б)ессмяротнасці,
(Д,д)зяржаўная акадэмічная харавая капэла, (Н,н)асціна хата, (М,м)аскоўская
сельскагаспадарчая акадэмія імя Ціміразева, (М,м)сціслаўскі педагагічны
тэхнікум, (С,с)маленскі князь, (Л,л)юбчанскі замак, (Р,р)эч (П,п)аспалітая,
(Б,б)ерасцейскае гарадзішча, (В,в)язынка, (В,в)язынскі калгас, (К,к)раіна
(Д,д)зяцінства.
спалуч. галосных: спецы...лісты, акі...н, ідэ...альны, патэнцы...л, мемары...льны,
мелі...рацыя, напале...наўскі, акардэ...ніст, акардэ...н.
разам, праз злучок:
(плашч)палатка, (партызан)разведчык, (стара)беларуская мова, (рысакі)скакуны,
(землякі)касманаўты, (мала)пісьменны, (меладычна)журботны, (урачыста)
шчымлівы, (шчымліва)непаўторны, (сельска)гаспадарчая акадэмія, (волат)дуб,
(зямля)матухна, (камень)валун, (камяні)падарожнікі, (жамчужна) серабрыстая
гама, (Мележ)мастак, (рака)Нёман, (Нёман)рака, (акадэмік)генетык, (паэт)гусляр,
(лён)даўгунец.
(з)малку, (па)ціху, (па)баявому, (па)першае, (па)мойму, адступае (ў)далеч,
прыгожы (ў)дзень і (ў)ночы, (па)асобку, (на)жаль, (у)першыню, (з)рэдку, (амаль)
што, (што)дзень, (с)прадвеку, прыйдзецца (да)спадобы, (у)глыбіню старога лесу.
н, нн: упэўне...ы, гліня...ы, пало...ы, няскора...ы, будзё...ы, карэ...е, унутра...ы,
птушы...ы, задаволе...е, упэўне...ы, штодзё...ы, бяздо...ы, зробле...ы, прывезе...ы.
мяккі знак, апостраф: раз...юшаны, аген...чык, прамен...чык, карэн...чык, у любві
да песен..., восен...скі, шэсц...сот, сем...сот, восем...сот, пад...язджаць, з...яўляюцца,
здароў...е, барац...ба, помслівас...ць, міл...ён, бясконцас...ць, чац...вер, мядз...ведзь,
кас...ба, ц...мяны, хтос...ці, дзес...ці.
правапіс дзеясловаў: разгледз...ў, хоч...цца плакаць, не павінна саром...цца, ён
здол...ў раскрыць духоўны свет, шэпч...цца хваля.
спалучэнні зычных: шве...скі, фашыс...кі, палес...кія балоты, княжа...кі,
а...чувальны, а...ценні, ма...чымы, рас...акрэціць, спа...чына, перабе...ка, па...піралі,
ма...чына, пачэс...ны, чаро...кі, пру...кі, дасве...чанасць, дасле...чыкі, а...шары,
лан...шафт, адначас...е, ра...пасцірацца, раз..лавацца, но...ьбіт, ра...чысціць.
Предмет: Беларуская мова, автор: stepanenko22misha07