Предмет: Химия, автор: Доларэ

1)Рассчитайте массы соли и воды, необходимые для приготовления 400г раствора с массовой долей соли 0,05.

 

2)Рассчитайте массовую долю нитратной кислоты в растворе, 1 литр которого содержит 224 г кислоты, а плотность раствора равна 1,12 г/мл.

 

3)К раствору гидрокарбоната натрия массой 200 г с массовой долей соли 10% добавили 5г гидрокарбоната натрия. Определите массовую долю соли.

 

4)Определите массовую долю вещества в растворе, который образуется в результате растворения 4,6 г натрия в воде массой 75, 6 г.

 

5)При охлаждении 300 г 15%-ного водного раствора часть растворенного вещества выпала в осадок и массовая доля его в растворе уменьшилась до 8%. Чему равна масса выпавшего в осадок вещества?

 

Ответы

Автор ответа: Усатик
0

1)

0,05=m(соли)/400

m(соли)=400Х 0,05= 20 г

m(H2O)=m(р-ра)-m(соли)=400-20=180 г

2)

 m(р-ра)=1000х1,12=1120г

массовая доля=224/1120=0,2=20%

3)

0,1=m(соли)/200

m(соли)=0,1х200=20г

20+5=25г-соли стало

массовая доля соли=25/205=0,12=12%

4)

m(р-ра)=75,6+4,6=80,2 г

массовая доля=4,6/80,2=0,057=5,7%

5)

m1=300х0,15=45 г

m2=300х0,08=24г

m(осадка)=45-24=21 г 

 

Интересные вопросы
Предмет: Қазақ тiлi, автор: Аноним
1. Мәтіндерді оқып, стилін, жанрын салыстырыңыз.
1-мәтін
    Отбасы дегеніміз – туысқандық байланыста бірлесіп өмір сүретін адамдар. Олар отбасында мемлекеттік заңдар мен ережелерді сақтайды. Отбасы – адам баласының өсіп-өнер, қаз тұрар, қанат қағар ұясы, алтын бесігі. Отбасында қалыптасқан барлық жақсы қасиеттер өмір бойына серік болады. Оны ешкім түзете алмайды. Дәстүрлі қазақ отбасында ата-ана ерекше құрметтелген. Олардың тікелей үрім-бұтақтары ата-аналарын қартайғанда қамқорлыққа алуға міндетті болған. Қазақстан Республикасының Конституциясында ата-аналар мен олардан тараған балалардың құқықтық қарым-қатынастары заңды түрде бекітіліп, өркениетті жолдармен қорғалады. Ата-ана балаларының тәлім-тәрбиесіне қаншалықты жауапты болса, балалар да кейін әке-шешелері қартайған шағында қамқорлық жасауға міндетті.
2-мәтін
Бәтеңке,
Шұжық,
Балқаймақ,
Дүкенде тұрып ұрысты.
Бәтеңке шықты айғайлап:
Айту керек дұрысты!
Сен екеуің кімсіңдер,
Мені айтындар мүлік деп,
Құр мақтанып жүрсіндер,
Жұрт та сырттан күліп көп.
...Білмейсіндер, өмірге
Кім пайдалы, кім мықты,
Кәне, екеуің жеңіл де,
Мойындаңдар шындықты.
...Таласты олар ұзақ түн,
...Кетті айтыс ұзап тым,
Бір бітімге келмеді...
Бақта оянды әнші құс,
Ай да қалғып барады.
Шымқай тартты күн шығыс,
Алтын арай тарады.
Бәтеңке,
Шұжық,
Балқаймақ,
Жатыр әлі айғайлап...
Бірін-бірі мінеді,
Керкілдесті, керісті.
Жүгінетін біреуді,
Табалық деп, келісті.


2. Мәтіндерге ат қойыңыз.
1-мәтін______________________________________________________________________
2-мәтін______________________________________________________________________

Помогите срочно!!!!!!! Дою 40 баллов!!!​