Предмет: Математика, автор: ывапо

Катер проходит 160 км по течению реки за тоже время, что и 136 км - против течения. Найдти собственную скорость катера, если скорость течения реки равна 2.,4 км/ч.

Ответы

Автор ответа: Аноним
0
х-собственная скорость катера
160/(х+2,4)=136/(х-2,4)
х≠+-2,4
160(х-2,4)=136(х+2,4)
160х-136х=136*2,4+160*2,4
24х=296*2,4
х=296*2,4:24
х=29,6км/ч
Интересные вопросы
Предмет: Биология, автор: slavavoytenko95
7. Укажіть, до складу яких екосистем більш високого рівня безпосередньо входять біогеоценози:
А) біомів; Б) біот;
В) біосфери; Г) екологічних ніш.
8. У якого організму підвищення температури навколишнього середовища прискорює фізіологічні процеси?
А) горобця; Б) кішки; В) гусениці метелика білана капустяного.
9. Внутрішнє прагнення організмів до прогресу як фактор еволюції розглядав:
А) К. Лінней; Б) Ж. Кюв’є ; В) Ж.-Б. Ламарк.
10. Згідно гіпотези Ч. Дарвіна наслідком боротьби за існування є:
А) обмін речовин; Б) природний добір; В) хімічна єдність живої і неживої природи.
11. Клітинна стінка рослин може містити:
A) хітин; Б) лігнін; B) пектин; Г) целюлозу.
12. Синтез АТФ забезпечують органели:
A) лізосоми; Б) рибосоми; B) мітохондрії; Г) комплекс Гольджі.
ІІ рівень
1. Укажіть, якою мусить бути біомаса консументів четвертого порядку, якщо біомаса продуцентів
становить 10 тис. т.:
А) 1000 т; Б) 100 т,
В) 10 т; Г) 1000 кг.
2. Нещодавно застосування невеликих доз отрути варфарину призводило через декілька днів до загибелі всієї обробленої популяції щурів. В даний час щурі пожирають варфарин без шкоди для себе. Це можна пояснити:
А) втратою варфарином отруйних властивостей;
Б) звиканням щурів до варфарину;
В) виникненням в еволюції щурів несприятливості до варфарину;
Г) наявністю в травному тракті щурів бактерій, що поглинають варфарин.
3. Американський біолог Ж. Леб в 1912 році першим одержав із суміші газів під дією електричного розряду найпростіший компонент білків – амінокислоту гліцин. Цей факт став одним з основних у теорії:
А) панспермії; Б) Опаріна - Холдейна;
В) креаціонізму; Г) сталості життя на Землі.
Виберіть із запропонованих відповідей декілька правильних
4. Вкажіть поділи, внаслідок яких утворюються клітини з диплоїдним набором хромосом:
а) мітоз; в) брунькування; б) мейоз; г) множинний поділ.
5. До пластичного обміну належать:
а) реакції синтезу органічних сполук; б) процеси синтезу білка;
в) реакції розпаду органічних речовин; г) процес синтезу жирів; д) дихання.
6. Визначте послідовність процесів мітозу.
A) Кожна хромосома поділяється на дві дочірні;
Б) утворюється веретено поділу;
B) ядерна оболонка руйнується;
Г) хромосоми рухаються до полюсів клітини;
Д) хромосоми вишиковуються на екваторі клітини.

ІІІ рівень
Встановити відповідність:
1) Вид добору Характер добору
1. Спрямований А. Виживання особин з будь-якими ознаками
2. Стабілізуючий Б. Відбір особин з корисними для людини ознаками
3. Дизруптивний В. Виживання особин з проміжними ознаками, близькими
до середніх значень
4. Штучний Г. Селективна перевага особин з крайніми формами прояву ознаки
Д. Виживання особин з певними генетично закріпленими ознаками
2) Атмосферні гази Приблизна концентрація в атмосфері
1. Азот А. 21%
2. Кисень Б. 0,03%
3. Вуглекислий газ В. 78%
Г. 1%
3) Поняття Визначення
1. Ендемік А. Вид,що мешкає лише в певній ділянці біосфери
2. Монофілія Б. Походження кількох систематичних груп від одного предка
3. Рудименти В. Загибель особин на певному етапі онтогенезу до моменту
настання здатності до розмноження
4. Атавізми Г. Органи, що втратили в процесі історичного розвитку свої функції
Д. Прояв у окремих особин певного виду ознак предків
4) Напрямок еволюції Приклади
1. Ароморфоз А. Поява захисного забарвлення
2. Ідіоадаптація Б. Втрата органів травлення у ціп’яка
3. Дегенерація В. Виникнення хлорофілу